ĐÓNG

Khách


ALSTOM
BOSCH
CASC
CRRC
DANIELI
FLENDER
GE
GSI
HENGLI
JEREH
JWELL
SANDVIK
SHINRI
SIEMENS
TEREX
TYHI
VESTAS
ZPMC
Nguồn Hoa
Liên lạc

Tập trung vào việc sản xuất những thành phần
đặc biệt trong hơn 25 năm.

Liên lạc