ĐÓNG

Lời khai


Giấy xám

Giấy xám

Với giá trị của nó "Trung thực, nghề nghiệp, hòa hợp, thắng lợi", Hongsheng nhận được rất nhiều khách hàng lâu dài và câu trả lời thuận lợi.

Jereh group awarded to Hongsheng Hongsheng as the best cooperative supplier
Dịch Hoa
Liên lạc

Tập trung vào việc sản xuất những thành phần
đặc biệt trong hơn 25 năm.

Liên lạc